Tin tức

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC MỚI CUNG CẤP SỐ LIỆU THỐNG KÊ QUỐC GIA SO SÁNH VỀ THAM NHŨNG GIÁO DỤC

07/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Bản đồ mới của ETICO tạo điều kiện cho việc tiếp cận các số liệu thống kê cấp quốc gia so sánh về tham nhũng trong giáo dục, cung cấp nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà nghiên cứu và ra quyết định.

Để giải quyết vấn đề tham nhũng trong giáo dục, những người ra quyết định phải có quyền truy cập vào dữ liệu đáng tin cậy để đánh giá mức độ của vấn đề. Một số tổ chức thường xuyên xuất bản bộ dữ liệu thống kê dựa trên khảo sát, cung cấp một điểm khởi đầu tốt để so sánh mức độ tham nhũng ở các quốc gia khác nhau và theo thời gian. Trong khi các nguồn dữ liệu này thường tập trung vào mức độ tham nhũng được nhận thức chung, các ấn bản gần đây bao gồm số lượng ngày càng tăng các chỉ số nhắm mục tiêu vào lĩnh vực giáo dục, điều này làm cho chúng có giá trị đối với các nhà nghiên cứu và phân tích chính sách làm việc về tham nhũng trong giáo dục.

Bản đồ mới do ETICO xuất bản cung cấp một cái nhìn tổng thể có cấu trúc và toàn diện về tất cả các nguồn thống kê so sánh có thể truy cập miễn phí về tham nhũng trong giáo dục ở mỗi quốc gia và tạo điều kiện truy cập nhanh vào dữ liệu. Bản đồ có các chỉ số từ tám cuộc khảo sát, cụ thể là:

 • Afrobarometer (mạng lưới nghiên cứu phi đảng phái, độc lập, toàn châu Phi, đo lường thái độ của công chúng về các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội ở châu Phi)
 • Arab Barometer (mạng lưới nghiên cứu phi đảng phái cung cấp cái nhìn sâu sắc về thái độ và giá trị xã hội, chính trị và kinh tế của các công dân bình thường trên khắp thế giới Ả Rập)
 • Chỉ số hối lộ Đông Phi (EABI)
 • Phong vũ biểu Tham nhũng Toàn cầu (GCB)
 • Điều tra Nạn nhân Tội phạm Quốc tế (ICVS)
 • Khảo sát Cuộc sống trong quá trình Chuyển đổi (LiTS)
 • Eurobarometer (một loạt các cuộc điều tra dư luận được thực hiện thường xuyên thay mặt cho Ủy ban Châu Âu và các Tổ chức EU khác kể từ năm 1973), và
 • Khảo sát Chất lượng của Chính phủ Châu Âu (EQI).

Bằng cách nhấp vào một quốc gia, người dùng có thể tải xuống danh sách tất cả các câu hỏi khảo sát và chỉ số nhắm mục tiêu đến giáo dục có sẵn cho quốc gia đó. Danh sách cũng chứa các liên kết chuyển hướng đến các trang web khảo sát để dễ dàng truy cập vào bộ dữ liệu hoàn chỉnh.

Phân tích xuyên quốc gia và liên ngành
Với các chỉ số dữ liệu và câu hỏi khảo sát cho mỗi quốc gia có thể truy cập trong một cửa sổ, bản đồ cho phép người dùng xác định các nguồn dữ liệu phù hợp với mục đích của họ. Ví dụ, Chỉ số hối lộ Đông Phi, bắt đầu là Chỉ số hối lộ Kenya vào những năm 2000, hiện nắm bắt các chỉ số như tỷ trọng của các cơ sở giáo dục trong 'hối lộ quốc gia' và quy mô trung bình của hối lộ trong lĩnh vực giáo dục ở Kenya , Rwanda, Tanzania hoặc Uganda. Khảo sát Cuộc sống trong quá trình Chuyển đổi là một cuộc khảo sát hộ gia đình toàn diện được thực hiện trong các năm 2006, 2010 và 2016, đo lường các chỉ số như việc tiếp nhận vào các cơ sở giáo dục và hành vi của giáo viên.

Số liệu thống kê khảo sát cấp quốc gia rất hữu ích để giúp thiết lập ước tính đầu tiên về mức độ tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục và so sánh mức độ của nó với / giữa các lĩnh vực và quốc gia khác. Họ cũng có thể giúp đo lường cách người dân đánh giá chất lượng của các dịch vụ giáo dục và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Công khai và có thể truy cập tự do, những thống kê này bổ sung cho các công cụ chẩn đoán quốc gia, cung cấp thông tin chuyên sâu hơn về tình trạng rò rỉ ngân quỹ, tình trạng vắng mặt của giáo viên và các hiện tượng tham nhũng khác.

-------------

NEW INTERACTIVE MAP PROVIDING COMPARATIVE COUNTRY STATISTICS ON CORRUPTION IN EDUCATION 

ETICO’s new map facilitates access to comparative country-level statistics on corruption in education, providing a valuable resource for decision-makers and researchers.

To address the issue of corruption in education, decision-makers must have access to reliable data that assess the magnitude of the problem. A number of organizations regularly publish survey-based statistical datasets which provide a good starting point to compare the extent of corruption in various countries and across time. While these data sources typically focus on the perceived general level of corruption, recent editions include an increasing number of indicators targeted at the education sector, which makes them valuable for researchers and policy analysts working on corruption in education.

The new map published by ETICO provides a structured and comprehensive overview of all freely accessible comparative statistical sources on corruption in education in each country and facilitates quick access to data. The map features indicators from eight surveys, namely:

 • the Afrobarometer
 • the Arab Barometer
 • the East African Bribery Index (EABI)
 • the Global Corruption Barometer (GCB)
 • the International Crime Victim Survey (ICVS)
 • the Life in Transition Survey (LiTS)
 • the Eurobarometer, and
 • the European Quality of Government Survey (EQI).

By clicking on a country, users can download a list of all survey questions and indicators targeted at education that are available for that country. The list also contains links that redirect to the survey webpages for easy access to the complete data sets.

Cross-country and cross-sectoral analysis

With data indicators and survey questions for each country accessible in a single window, the map enables users to identify data sources befitting their purpose. For instance, the East African Bribery Index, which started as the Kenya Bribery Index in the 2000s, now captures indicators such as the share of educational institutions in the ‘national bribe’, and the average size of a bribe in the education sector in Kenya, Rwanda, Tanzania or Uganda. The Life in Transition Survey is a comprehensive household survey undertaken in 2006, 2010 and 2016, measuring indicators such as admission to educational establishments and teacher behaviour.

Country-level survey statistics are useful to help establish a first estimation of the extent of corruption in the education sector and compare its magnitude with/across other sectors and countries. They can also help measure how citizens evaluate the quality of education services and identify areas of improvement. Public and freely accessible, these statistics complement national diagnostic tools, which provide more in-depth information on leakage of funds, teacher absenteeism, and other corruption phenomena.

Geolink tổng hợp từ Etico

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: