Tin tức

Bản đồ thảm phủ toàn cầu, độ phân giải 10m sắp được phát hành

08/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Mục tiêu của dự án ESA’s WorldCover rất rõ ràng! Phát triển bản đồ lớp phủ đất toàn cầu mới ở độ phân giải 10 m trong vòng chưa đầy 2 năm để cung cấp thông tin có giá trị cho nhiều ứng dụng như đa dạng sinh học, an ninh lương thực, đánh giá carbon và mô hình khí hậu! Cho đến nay, bản đồ độ phân giải cao, độ phân giải cao, vùng đất hoặc lục địa chỉ dựa trên dữ liệu của Sentinel-2.

Tuy nhiên, với cả Sentinel-1 và Sentinel-2 đều hoạt động hết công suất, WorldCover cung cấp cơ sở lý tưởng để khám phá khả năng sử dụng tổng hợp của Sentinel-1 và Sentinel-2 ở quy mô toàn cầu để lập bản đồ lớp phủ. Bằng cách kết hợp những dữ liệu này, chúng tôi có thể cập nhật bản đồ lớp phủ gần như trong thời gian thực, một bước tiến lớn cho khoa học và dịch vụ. Khám phá thêm về dự án WorldCover, các bản đồ nguyên mẫu đã có sẵn bao phủ 10% thế giới và bản phát hành sắp tới của bản đồ phủ đất toàn cầu ở độ phân giải 10 m!

Một khía cạnh quan trọng trong dự án là sự tham gia của một số người dùng cuối, những người cung cấp đầu vào chính cho tất cả các khía cạnh kỹ thuật. Điều này cho phép chúng tôi đạt được tác động tối đa về giá trị gia tăng đối với các tổ chức người dùng cuối có liên quan. Năm người dùng cuối chính của chúng tôi, CIFOR, FAO, OECD, UNCCD và WRI, là một phần không thể thiếu của dự án và đang theo dõi dự án từ đầu cho đến khi xác nhận và tiếp thu. Hơn nữa, những người dùng chính này được bổ sung với một số người dùng liên kết như SwissRe, CSIRO, IFPRI, Ferrero Trading Lux S.A., Avia-GIS, GEO BON và GEOGLAM, những người cũng giúp chỉ đạo dự án. Do đó, WorldCover nhằm mục đích cung cấp lợi ích đáng kể cho các cộng đồng người dùng khác nhau, mở rộng cộng đồng này và tạo điều kiện phát triển các dịch vụ mới.

SỬ DỤNG TỔNG HỢP SENTINEL-1 VÀ SENTINEL-2
Bên cạnh việc tập trung mạnh mẽ vào người dùng cuối của chúng tôi, WorldCover còn thể hiện một bước tiến vượt bậc hướng tới việc sử dụng chung dữ liệu Sentinel-1 và Sentinel-2 để lập bản đồ độ phủ đất trên toàn thế giới. Vệ tinh Sentinel-2 đi qua cùng một vị trí trên bề mặt trái đất ít nhất năm ngày một lần. Mặt khác, vệ tinh Sentinel-1 có thể giúp ích nếu các khu vực vẫn có mây trong thời gian dài, đồng thời cung cấp thông tin bổ sung về các đặc điểm cấu trúc của lớp phủ đất được quan sát. Sự kết hợp của những dữ liệu này cho phép chúng tôi cập nhật bản đồ lớp phủ gần như theo thời gian thực. Mặt khác, bằng cách cải thiện độ phân giải lên 10 mét, nhiều chi tiết hơn sẽ hiển thị, điều này đảm bảo rằng bản đồ sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhiều người dùng.

Bản cắt Sentinel-1 và Sentinel-2 của Hà Lan (S1, trên) và Bỉ (S2, dưới)

Cho đến nay các bản đồ phủ đất khu vực hoặc lục địa chỉ dựa trên dữ liệu Sentinel-2 trong khi việc sử dụng dữ liệu Sentinel-1 SAR trong việc sản xuất các bản đồ phủ đất vẫn còn sơ khai. Với việc Sentinel-1 và Sentinel-2 hiện đang hoạt động hết công suất, WorldCover sẽ cung cấp cơ sở lý tưởng để khám phá việc sử dụng tổng hợp Sentinel-1 và Sentinel-2 ở quy mô toàn cầu để lập bản đồ lớp phủ, dẫn đến một bước tiến lớn cho cả hai lĩnh vực liên quan. khoa học và dịch vụ.

-------------

TOWARDS A GLOBAL LAND COVER MAP AT 10 M RESOLUTION

The goal of ESA’s WorldCover project was clear! Develop a new global land cover map at 10 m resolution in less than 2 years to provide valuable information for many applications such as biodiversity, food security, carbon assessment and climate modelling! Until now, high resolution, regional or continental land cover maps are solely based on Sentinel-2 data. However, with both Sentinel-1 and Sentinel-2 at full capacity, WorldCover provides the ideal base to explore the synergetic use of Sentinel-1 and Sentinel-2 at global scale for land cover mapping. By combining these data we are able to update the land cover map almost in real time, a major step forward for science and services. Discover more about the WorldCover project, the already available prototype maps covering 10% the world and the upcoming release of the global land cover map at 10 m resolution!

A crucial aspect in the project is the involvement of several end users who provide primary input for all engineering aspects. This allows us to obtain a maximum impact in terms of added value to the involved end-user organizations. Our five key end users, CIFOR, FAO, OECD, UNCCD and WRI, are an integral part of the project and are following the project from the very beginning up to validation and uptake. Furthermore, these key users are complemented with several associate users such as SwissRe, CSIRO, IFPRI, Ferrero Trading Lux S.A., Avia-GIS, GEO BON and GEOGLAM who also help to steer the project. Consequently, WorldCover aims to provide a substantial benefit to various user communities, expands this community and facilitates the development of novel services.


SYNERGETIC USE OF SENTINEL-1 AND SENTINEL-2
Besides a strong focus on our end users, WorldCover represents also a tremendous step forward towards the joint use of Sentinel-1 and Sentinel-2 data for worldwide land cover mapping. The Sentinel-2 satellites pass the same location above the earth’s surface at least every five days. The Sentinel-1 satellites on the other hand can help if areas remain cloudy for a long time, while they also provide complementary information on the structural characteristics of the observed land cover. The combination of these data allows us to update the land cover map almost in real time. By improving the resolution to 10 meters on the other hand, many more details become visible, which ensures that the map will meet the requirements of its many users even better.

Sentinel-1 and Sentinel-2 cutout  of The Netherlands (S1, above) and Belgium (S2, below)

Until now regional or continental land cover maps are solely based on Sentinel-2 data while the use of Sentinel-1 SAR data in the production of land cover maps is still in its infancy. With Sentinel-1 and Sentinel-2 now being at full capacity, WorldCover will provide the ideal base to explore the synergetic use of Sentinel-1 and Sentinel-2 at global scale for land cover mapping, resulting in a major step forward for both related science and services.

Geolink tổng hợp từ VITO

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: