Cơ hội

[ARSET WEBINAR] THEO DÕI CHẤT LƯỢNG NƯỚC VEN BIỂN VÀ CỬA SÔNG SỬ DỤNG VIỄN THÁM VÀ DỮ LIỆU TẠI CHỖ

03/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

MÔ TẢ
Chuỗi hội thảo trên web nâng cao gồm hai phần này là phần tiếp theo của khóa đào tạo về chất lượng nước ven biển và cửa sông được tổ chức vào tháng 9 năm 2021. Đây là khóa đào tạo thực hành với các bản demo do giảng viên cung cấp, sau đó là một giờ trong phòng thí nghiệm để người tham gia sử dụng dữ liệu MODIS và VIIRS Cấp độ 1 do DAAC Sinh học Đại dương (OB.DAAC) và phần mềm SeaDAS và OCSSW cung cấp để tính toán các thông số chất lượng nước. Chúng sẽ bao gồm nồng độ chlorophyll-a, nhiệt độ bề mặt biển và vật chất hạt lơ lửng từ hình ảnh vệ tinh quang học và các phép đo tại chỗ bằng Hệ thống lưu trữ và lưu trữ quang sinh học SeaWiFS (SeaBASS), một kho lưu trữ công khai dữ liệu khí quyển và hải dương học tại chỗ, và SeaDAS, một gói phần mềm toàn diện để xử lý, hiển thị, phân tích và kiểm soát chất lượng dữ liệu viễn thám. Khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho học viên các kỹ năng kết hợp các phép đo tại chỗ và dữ liệu viễn thám quang học để đánh giá chất lượng nước cho khu vực họ quan tâm.

ĐĂNG KÝ (PHẦN A): 10: 00-12: 00 (UTC-5)

ĐĂNG KÝ (PHẦN B): 14: 00-16: 00 (UTC-5)

MỤC TIÊU
Vào cuối khóa đào tạo này, những người tham dự sẽ có thể:

 • Chọn dữ liệu chất lượng nước tại chỗ từ SeaBASS
 • Phát triển các thuật toán từ hình ảnh MODIS và VIIRS bằng cách sử dụng SeaDAS để thu được chất diệp lục-a, nhiệt độ bề mặt biển và vật chất dạng hạt lơ lửng
 • Giám sát chất lượng nước ở các vùng ven biển và cửa sông được chọn

NGƯỜI HỌC
Chuỗi đào tạo này dành cho các tổ chức công và tư liên bang, tiểu bang, khu vực và địa phương liên quan đến quản lý chất lượng nước và hệ sinh thái cửa sông.

CÁC PHẦN
Phần 1: Thu thập dữ liệu tại chỗ bằng SeaBASS và Xử lý hình ảnh bằng SeaDAS
Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021
Giảng viên: Amita Mehta & Sean McCartney

 • Xem xét dữ liệu MODIS và VIIRS
 • Đánh giá quá trình xử lý hình ảnh SeaDAS
 • Tổng quan về SeaBASS và thu thập dữ liệu tại chỗ
 • Thời gian trong phòng thí nghiệm để người tham gia tải xuống dữ liệu SeaBASS tại chỗ cho một vùng cửa sông hoặc ven biển đã chọn
 • Hỏi & Đáp

Phần 2: Thực tiễn - Giám sát Chất lượng Nước dựa trên MODIS và VIIRS ở các cửa sông được lựa chọn
Thứ Ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021
Giảng viên: Amita Mehta & Sean McCartney

 • Trình diễn các thông số chất lượng nước thu được từ MODIS và VIIRS sử dụng SeaBASS và SeaDAS cho Vịnh Mexico
 • Thời gian trong phòng thí nghiệm để những người tham gia có được các thông số chất lượng nước cho một vùng cửa sông hoặc vùng ven biển đã chọn
 • Hỏi & Đáp

YÊU CẦU

 • Cơ bản về Viễn thám
 • Giám sát chất lượng nước ven biển và cửa sông: Chuyển từ MODIS sang VIIRS
 • Tạo Đăng nhập Dữ liệu trên Earth của NASA

--------------

[ARSET WEBINAR] MONITORING COASTAL AND ESTUARINE WATER QUALITY USING REMOTE SENSING AND IN SITU DATA  

DESCRIPTION
This two-part, advanced webinar series is a follow-on to the training on coastal and estuarine water quality held in September 2021. It is a hands-on training with demos provided by instructors, followed by an hour of lab time for participants to use Level-1 MODIS and VIIRS data provided by the Ocean Biology DAAC (OB.DAAC) and SeaDAS and OCSSW software for deriving water quality parameters. These will include chlorophyll-a concentration, sea surface temperature, and suspended particulate matter from optical satellite imagery and in situ measurements using the SeaWiFS Bio-optical Archive and Storage System (SeaBASS), a public repository of in situ oceanographic and atmospheric data, and SeaDAS, a comprehensive software package for the processing, display, analysis, and quality control of remote sensing data. This training will provide participants with the skills to combine in situ measurements and optical remote sensing data to assess water quality for their area of interest.

REGISTER (SESSION A): 10:00-12:00 (UTC-5)

REGISTER (SESSION B): 14:00-16:00 (UTC-5)

OBJECTIVE
By the end of this training attendees will be able to:

 • Select in situ water quality data from SeaBASS
 • Develop algorithms from MODIS and VIIRS imagery using SeaDAS to obtain chlorophyll-a, sea surface temperature, and suspended particulate matter
 • Monitor water quality in selected coastal and estuarine regions

AUDIENCE
This training series is intended for federal, state, regional, and local public and private organizations involved in water quality and estuarine ecosystem management.

SESSIONS
Part 1: In Situ Data Acquisition using SeaBASS and Image Processing using SeaDAS
Tuesday, November 30, 2021
Trainers: Amita Mehta & Sean McCartney

 • Review of MODIS and VIIRS data
 • Review of SeaDAS imagery processing
 • Overview of SeaBASS and in situ data acquisition
 • Lab time for participants to download SeaBASS in situ data for a selected estuary or coastal region
 • Q&A

Part 2: Practical - Monitoring MODIS- and VIIRS-Based Water Quality in Selected Estuaries
Tuesday, December 7, 2021
Trainers: Amita Mehta & Sean McCartney

 • Demonstration of deriving water quality parameters from MODIS and VIIRS using SeaBASS and SeaDAS for the Gulf of Mexico
 • Lab time for participants to derive water quality parameters for a selected estuary or coastal region
 • Q&A

PREREQUISITES

 • Fundamentals of Remote Sensing
 • Monitoring Coastal and Estuarine Water Quality: Transitioning from MODIS to VIIRS
 • Create a NASA EarthData Login

Geolink tổng hợp từ NASA  

popup

Số lượng:

Tổng tiền: